Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OHTEA.PL

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ohtea.plprowadzony jest przez DOR-ANDA sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kwatery Głównej 46 B/23 (04-294 Warszawa)posiadającej REGON 142748197, NIP 113-282-25-96.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu DOR-ANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Zasady funkcjonowania, a także sposób korzystania ze Sklepu internetowego zawarte zostały w tym Regulaminie.
 5. W razie pojawienia się wątpliwości, bądź pytań w zakresie oferowanych produktów oraz funkcjonowania podmiotu, Sklep zaprasza Użytkowników do kontaktu.
 6. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.ohtea.plw sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna, jeżeli Użytkownik chce korzystać z tego Sklepu internetowego.

§ 2
DEFINICJE 

 1. Słowa w Regulaminie pisane wielką literą maja następujące znaczenie:
 2. Administrator- administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu t.j. DOR-ANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 3. Dzień Roboczy–dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 4. Formularz Rejestracji– formularz dostępny przez www.ohtea.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta, wypełniany przez Klienta,
 5. Konto– miejsce dostępne dla Użytkownika po wprowadzeniu loginu i hasła, zawierające dane podane przez Klienta oraz inne informacje, umożliwiająca korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego,
 6. Regulamin– niniejszy regulamin,
 7. Strony - Klient DOR-ANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 8. Sklep- sklep internetowy znajdujący się pod adresem,
 9. Klient- Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie,
 10. Konsument- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art 22¹ kodeksu cywilnego – dalej k.c.),
 11. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Klienta. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT),
 12. Przedsiębiorca - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43¹ k.c.),
 13. Towar- rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy, która może zostać zamówiona w Sklepie,
 14. Rękojmia - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 k.c.),
 15. Sprzedawca- DOR-ANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 16. Wada– dzieli się ją na fizyczną oraz prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wada prawna powstaje w sytuacji, gdy przedmiot umowy obciążony jest prawami osoby trzeciej, wówczas sprzedawca odpowiada za takie istnienie prawa,
 17. Użytkownik- Przedsiębiorca lub Konsument który zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej,
 18. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu m.in. Konto, Formularz,
 19. Usługodawca- DOR-ANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

§ 3
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Użytkowników Sklepu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zakłada Konto poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i wyrażenie zgody na założenie Konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych: imię, nazwisko, adres e-mail Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 4. Przesłanie wypełnionego Formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia Usług Elektronicznych.
 5. Przeglądanie strony www.ohtea.plw tym zapoznanie się z asortymentem Sklepu uwidocznionym na stronie jest darmowe i możliwe dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta.
 6. W czasie przeglądania oferty Sklepu przez Użytkownika mogą pojawiać się banery reklamowe. Wyświetlanie tych banerów nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. W witrynie Sklepu wyświetlać się będą bannery z ikonami banków oraz organizacji kartowych, co stanowi realizację wymogów owych podmiotów, a co nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Użytkownik ma zakaz przy korzystaniu ze strony www.ohtea.pldostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że będzie przestrzegał powyższego zakazu.
 9. Za treści bezprawne uważane są w szczególności, ale nie wyłącznie:
  1. Dostarczanie informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych właściciela Sklepu lub osób trzecich;
  2. Dostarczanie Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu;
  3. Dostarczanie Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 


10. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu tego Sklepu internetowego, jak i zapoznanie się z Polityką prywatności wraz z Polityką plików cookies.

11. Wszystkie funkcjonalności serwisu wyświetlają się i współpracują prawidłowo pod warunkiem korzystania z wersji przeglądarek:

 • Mozilla Firefox powyżej wersji 51 włącznie,
 • Google Chrome powyżej wersji 56 włącznie,
 • Opera powyżej wersji 42 włącznie,
 • Safari powyżej wersji 9 włącznie,
 • Internet Explorer w wersji 11 włącznie,
 • Microsoft Edge powyżej wersji 25 włącznie.
 • Android Browser powyżej wersji 53 włącznie,
 • Chrome for Android powyżej wersji 56 włącznie

Oraz Systemów:

 • Microsoft Windows powyżej wersji 7 włącznie,
 • OS X powyżej wersji 10.11 włącznie,
 • Android powyżej wersji 4.4 włącznie,
 • iOS powyżej wersji 9 włącznie. 

      12. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu należy włączyć JavaScript.

      13. Do skorzystania z usług świadczonych przez Sklep konieczne jest dysponowanie czynnym i poprawnie                  skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. Ów brak z przyczyn technicznych uniemożliwi                            rejestrację.

      

§ 4
PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SKLEP

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sklep internetowy oferuje herbaty, akcesoria oraz inne artykuły.
 2. Informacja o Towarach oferowanych przez Sklep internetowy dostępne są na stronie www.ohtea.plw opisach dotycząc poszczególnych Towarów. Informacje o Towarach zawierają opis, zdjęcie oraz, o ile to wymagane, również skład.
 3. Zdjęcia, nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na www.ohtea.plpodlegają ochronie prawnej.
 4. Wszystkie Towary w Sklepie internetowym zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu, są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych.
 5. Ceny Towarów:
  1. zawierają podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy (tj. opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, usługi kurierskie).

§ 5
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik przed skorzystaniem z funkcjonalności Sklepu winien zaakceptować ów Regulamin Sklepu internetowego, Politykę plików cookies oraz Politykę prywatności zamieszczone i udostępnione na stronie Sklepu w wersji zarówno elektronicznej, jak i do pobrania w formacie PDF.
 2. Po kliknięciu w wybrany przez Użytkownika Towar, zostaje On przeniesiony do witryny dedykowanej wybranemu produktowi. Z tego poziomu Użytkownik może zapoznać się z parametrami wybranego Towaru, zobaczyć, czy Towar aktualnie jest dostępny, dowiedzieć się jakie są koszty przesyłki.
 3. Poza tymi funkcjonalnościami www.ohtea.plumożliwia wrzucenie produktu do koszyka, widoczne są także podstawowe informacje, w szczególności cena wyrażona w walucie krajowej – PLN.
 4. Procedura złożenia zamówienia składa się z kilku kroków. Po pierwsze Użytkownik musi dodać produkt do koszyka, wówczas wyświetlą mu się możliwości przejścia do koszyka i sfinalizowania transakcji, bądź kontynuowania zakupów. W przypadku chęci zakończenia zakupów Użytkownik w kolejnej odsłonie witryny widzi niezbędne informacje do zawarcia umowy, w tym cenę, tak samego produktu jak i jego transportu. Może również wpisać kod rabatowy jeśli taki posiada. Na tym poziomie ukazują się również dostępne metody płatności. Na tym etapie Użytkownik wybiera także miejsce dostawy swoich zakupów.
 5. Po wybraniu wszystkich koniecznych opcji i określeniu istotnych aspektów zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
 8. Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji w ramach Konta.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje przez:
  1. przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość,
  2. dołączenie dowodu zakupu do Towaru (paragonu fiskalnego lub faktury VAT);
  3. zapisanie danych dotyczących zamówienia na Koncie Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik takie Konto założył.
 10. Klient może sprawdzić status realizacji zamówienia na swoim Koncie, w sytuacji, gdy takie Konto założył.
 11. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, a Klient może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Klient dokonał płatności za Towar przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od umowy zawraca kwotę uiszczoną za Towary, z których Klient rezygnuje.

§ 6
PŁATNOŚĆ

 1. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. Jeśli Użytkownik chce otrzymać elektroniczną, bądź papierową fakturę, przy składaniu zamówienia, powinien zaznaczyć swoją potrzebę oraz wprowadzić dane niezbędne do wystawienia takiej faktury.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową/ płatniczą termin realizacji zamówienia jest liczony odpowiednio od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek lub uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 
 3. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym środkiem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem danego systemu. Wykryte przypadki nadużyć mogą być zgłaszane do właściwych organów ścigania. 
 4. Sposób płatności określa regulamin systemu płatności online PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line, dostępny na stronie internetowej.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
 6. Sklep oferuje następujące sposoby płatności:
  1. Karta Płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
  2. Przelew elektroniczny
  3. Przelew tradycyjny - po zakończeniu zakupu Klient otrzyma dane do wykonania przelewu na konto sprzedawcy
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§ 7
WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

 1. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz w niedziele i święta wskazane w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U.2018.305).
 2. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie www.ohtea.plKoszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Użytkownika.
 3. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.
 5. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wysyłka Towaru za granicę zależna jest od decyzji Sprzedawcy i możliwa jest jedynie po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą takiej możliwości oraz warunków i kosztów takiej dostawy.
 7. W przypadku dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie będzie miało charakter bardziej zindywidualizowany i do zawarcia umowy będzie mogło dojść po uprzednim konkretnym i osobistym potwierdzeniu takiej możliwości przez Sklep oraz po dokonaniu płatności przez Użytkownika i zaksięgowaniu jej na koncie Sklepu, bądź po przesłaniu przez Użytkownika potwierdzenia płatności. Potwierdzenie zlecenia płatności nie będzie stanowiło takiej podstawy.
 8. O kosztach dostawy Towaru oraz terminach dostawy Klient informowany jest na stronie Sklepu oraz w trakcie składania zamówienia. 
 9. W przypadku kilku Towarów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród Towarów, znajdujących się w zamówieniu.
 10. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia płatności. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Zakupione Towary są dostarczane za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w trakcie składania zamówienia.
 12. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki.
 13. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Klienta, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Klient oświadcza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację zamówienia pod ten adres.
 14. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży jest spełnione z chwilą wydania Klientowi Towaru zgodnie z zamówieniem.


§ 8
WARUNKI ODSTĄPIENIA UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA
OD ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ UMOWY

 1. Użytkownik Konsument, który zawiera umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towarów. Odstąpienie możliwe jest bez podawania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji określonych przez ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych – patrz wyjątki zawarte w artykule 38 Ustawy o prawach konsumenta, a wskazane § 8 tego Regulaminu.
 2. Wskazany w ust. 1 powyżej termin zostanie zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przez Użytkownika Konsumenta przed upływem terminu 14 dni.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik Konsument znajdzie w załączniku do Regulaminu. Wzór ów służyć ma jednak jedynie jako wsparcie, złożenie owego oświadczenia możliwe jest również bez wykorzystania tego wzoru.
  (www.uokik.gov.pl%2Fdownload.php%3Fid%3D780&usg=AOvVaw2yMiAhHrKxrCxUU1BYLO6f)

 4. W sytuacji odstąpienia Użytkownika Konsumenta od umowy, Użytkownik ów zobowiązany jest do zwrotu odebranego Towaru, w przypadku jego dostarczenia do Użytkownika Konsumenta. Użytkownik Konsument może od umowy odstąpić również w przypadku, gdy przedmiot zakupu nie został jeszcze wysłany. Sklep w każdej z tych sytuacji zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych przez Użytkownika Konsumenta środków zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki został wykonany przez Użytkownika, chyba, że na inną opcje zwrotu pieniędzy wyrazi on pisemną zgodę.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Klienta Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta przy składaniu zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. Po wykonaniu przez Klienta Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów ponosi Klient.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient odpowiada za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a Sprzedawca może żądać od Klienta pokrycia związanych z tym kosztów.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towarów.
 12. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 13. Do dokonania wszelkich czynności związanych z odstąpieniem od Umowy przez Użytkownika Konsumenta mają zastosowanie przepisy prawne, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

§ 9
USTAWOWE WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA
OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI PRZEZ UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA
 

 1. Konsumentowi co do zasady przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w powyższym terminie (patrz § 7 Regulaminu), jednak w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta ustawodawca zawarł wyjątki od owej reguły.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:

  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Rozwiązanie umowy pociągnie za sobą wszystkie przewidywane prawem skutki, w tym również dokonanie usunięcia zebranych danych, bądź ich anonimizację.
 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za zgodnym porozumieniem Stron.
 3. Użytkownik jednostronnym oświadczeniem woli może rozwiązać umowę w przypadku, gdy zostanie dokonana istotna zmiana Regulaminu, a termin 14 dni od przesłania stosownej wiadomości informacyjnej z zaistniałymi zmianami nie upłynął. W tym czasie wystarczy, że Użytkownik wyśle swoje oświadczenia o braku zgody na te zmiany i wynikającą z tego konieczność rozwiązania umowy pomiędzy Stronami.
 4. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 5. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
 6. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ohtea.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 7. W wypadku Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 8. W wypadku Użytkowników niebędących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 9. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy:

  a) zalogować się do Konta poprzez dowolną przeglądarkę internetową i usunąć Konto w sposób tam wskazany lub skierować do Usługodawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, będące wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta n, na adres e-mail: sklep@ohtea.pl lub listownie na adres Sprzedawcy. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta nie wpływa na umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem wypowiedzenia lub rezygnacji w inny sposób.
 10. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Konta, o którym mowa powyżej, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego.
 11. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Jednym ze zobowiązań Sklepu względem jego Użytkowników jest świadczenie usług możliwie najwyższej jakości. W tym również dbałość o to, by zamieszone na nim treści oraz elementy nie naruszały praw innych podmiotów.
 2. W sytuacji wystąpienia wad w świadczeniu usług Sklep podejmie staranne i możliwe działania w celu wyeliminowania wad oraz poprawnej realizacji zawartej umowy w ramach granic wyznaczonych obowiązującym prawem.
 3. Sklep zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, bądź ewentualne szkody wynikające z działania siły wyższej. W przypadku zajścia takich okoliczności Sklep nie mając wpływu na rozmiar, czas oraz zakres oddziaływania owych okoliczności może wbrew swojej woli nie mieć możliwości wykonania zobowiązania. W takim przypadku zobowiązanie to zostanie wykonane niezwłocznie po ustaniu oddziaływania owej siły wyższej.
 4. Za siłę wyższą uważa się czynniki dotyczące sił przyrody, niezwykłych zachowań zbiorowości, w tym zamieszek, wojen oraz innych zdarzeń mających realny wpływ na możliwości funkcjonowania Sklepu, na które ten nie ma wpływu. O wystąpieniu takich przeszkód i ich konsekwencjach Sklep niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy poinformuje Użytkowników.
 5. Sklep zastrzega, że ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi, do której był zobowiązany na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem świadczonej usługi. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących konsumentami, a także w przypadkach, w których byłoby ono niedopuszczalne przez regulacje prawne.
 6. Zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w regulacjach prawnych, w tym w Ustawie kodeks cywilny odpowiedzialność Sklepu może być proporcjonalnie zmniejszona lub wyłączona, jeśli do powstania szkody przyczynił się lub ją spowodował Użytkownik.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności i należytej staranności w dbałości o bezpieczeństwo swoich haseł dostępowych do Sklepu.
 8. Użytkownik jest świadom konieczności podania prawdziwych danych – adresu e-mail.
 9. Użytkownik poprzez zalogowanie/zarejestrowanie, zobowiązuje się do przestrzegania zasad wyrażonych w Regulaminie, w Polityce prywatności oraz w Polityce plików cookies jak również tych, które ze względu na bezpieczeństwo, poprawność wykonania usługi lub jej specyfikę okażą się niezbędne, a które są zgodne z obowiązującym prawem.

§ 12
REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sklep zobowiązuje się świadczyć swoje usługi w możliwie najwyższej jakości i przy optymalnych warunkach działania dla obydwu Stron Umowy. Jeżeli jednak pomimo podjętej staranności dążącej do satysfakcjonującego Użytkownika działania, pojawi się wada, Użytkownik może zgłosić owe zdarzenie w postaci reklamacji.
 2. Reklamacje Użytkownik może zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, bądź poprzez wiadomość e-mail wysłany na adres kontaktowy Sklepu sklep@herbaciarnik.pl. W piśmie reklamacyjnym Użytkownik powinien podać informacje umożliwiające Jego identyfikację oraz rozpoznanie problemu. W szczególności informacjami takimi będzie imię, nazwisko Użytkownika, adres e-mail, nr dokumentu sprzedaży, dane dot. transakcji w postaci jej daty, przydatnym będzie również załączenie dowodu dokonania płatności w ramach zawartej umowy.
 3. Nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji Użytkownika Konsumenta posiadanie dokumentu sprzedaży, ponieważ do rozpatrzenia reklamacji wystarczającym będzie uprawdopodobnienie, że towar reklamowany został zakupiony w tym Sklepie. Podane dane mają na celu ułatwić i przyspieszyć procedurę reklamacyjną, nie są jednak konieczne, jeżeli istnieje uzasadniona przeszkoda w ich podaniu.
 4. Złożona reklamacja zawierająca informacje umożliwiające dokonanie oceny sytuacji zostanie rozpatrzona niezwłocznie. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. W przypadku pojawienia się wątpliwości, bądź niedostarczenia przez Użytkownika Konsumenta koniecznych danych do rozpatrzenia reklamacji, Sklep w ramach możliwości niezwłocznie podejmie próby kontaktu z Nim w celu uzyskania owych niezbędnych informacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres jego siedziby.
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 8. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 9. Prawo rękojmi względem Użytkowników nie będących Konsumentami zostaje wyłączone. Sklep w wyjątkowych przypadkach może jednak uwzględnić taką reklamację na podstawie indywidualnych warunków.
 10. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
 11. Warunki gwarancji producenta, bądź innego podmiotu pełniącego funkcję gwaranta obowiązują zgodnie z udzieloną przez te podmioty gwarancją. Sklep nie ma wpływu na postanowienia producenta.
 12. Sklep nie udziela gwarancji na oferowane produkty, zatem roszczenie gwarancyjne zawsze należy kierować do podmiotów udzielających gwarancji. Sklep może pełnić jedynie funkcję pośrednika w takich przypadkach dochodzenia roszczeń przez Użytkowników.

§ 13
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych zawarte zostały w dokumencie polityki prywatności połączonej z polityką plików cookies. Użytkownik chcący korzystać z witryny powinien wcześniej zapoznać się z postanowieniami owych dokumentów.
 2. Sklep działa zgodnie z obowiązującą ustawą z zakresu ochrony danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), a także Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W szczególności Administrator danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, które to dane są przetwarzane w zakresie i celu wykonania umowy - w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) spełnia wszelkie wyrażone w niej wymogi i dokłada wszelkiej staranności, aby procesy wykonywane na danych osobowych realizowały zamierzenia ustawodawcy.
 4. Administratorem danych podawanych przez Użytkowników w ramach www.ohtea.pljest DOR-ANDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 5. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sklep@ohtea.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Dane osobowe Klienta / Użytkownika będą przetwarzane w celu:
 7. świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym umożliwienia zawierania umów sprzedaży Towarów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 8. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 9. komunikacji marketingowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Klienta treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną,
 10. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 11. analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.
 12. W przypadku złożenia zamówienia na Towar, przetwarzane są dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury – jeśli dotyczy).
 13. Przy dokonywaniu płatności za Towar, dane Klienta, niezbędne do realizacji płatności, są przez Administratora udostępniane dostawcy usług płatniczych. Dane będą przetwarzane dla celów obsługi płatności oraz wykonania ciążących na dostawcy usług płatniczych obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wynikających z przepisów zgodnych z dyrektywą 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 14. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: operatorowi płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe, dostawcom usług IT, firmom kurierskim lub operatorom pocztowym.
 15. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, aż do usunięcia Konta. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 16. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 17. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
 18. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 19. Jako że dane Klienta przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczyła Administratorowi.
 20. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu Administratora, to jest przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.
 21. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 22. Podanie danych osobowych przez Klienta/Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
 23. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, serwis internetowy www.ohtea.plkorzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez serwis internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednakże spowodować utrudnienia w korzystaniu z www.ohtea.pl. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 24. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies znajdują się na stronie www.ohtea.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 14
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA KONSUMENTA

 1. Informacje dotyczące pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, dostępności do tych metod oraz dochodzenia związanych z reklamacjami roszczeń konsument znaleźć może w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organizacji społecznych zajmującymi się działaniami na rzecz ochrony praw konsumentów, w tym powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może skorzystać z następujących przykładowych metod pozasądowego rozstrzygania sporów:

  - poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego (określone w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej),

  - poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego skierowanego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (uregulowane w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej).
 3. Bezpłatną pomoc w sprawie sporu konsumenta z przedsiębiorcą konsument może również uzyskać ze strony powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, bądź organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsumenci będący w sporze z przedsiębiorcą mogą uzyskać pomoc poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformę ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Działa ona na szczeblu unijnym.
 5. Sklep wyraża zgodę na skorzystanie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z Konsumentem w sytuacji, gdy taki spór się pojawi.

§ 15
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Sklep działa w najlepszej wierze i przy zastosowaniu najwyższej staranności, toteż będzie dążył, w razie powstania jakiegokolwiek sporu, do jego polubownego rozstrzygnięcia.
 2. W przypadku niemożności zakończenia sporu polubownie, sądem właściwym do dochodzenia roszczeń będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania Umowy lub na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego jeśli Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego. Wybór właściwości zależeć będzie od Użytkownika Konsumenta.
 3. Sądem właściwym w sporach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem jest Sąd według wyboru Sprzedawcy.
 4. Prawem stosowanym i właściwym do wszelkich aspektów związanych z zawartą umową ze Sklepem będzie prawo polskie. Powyższe postanowienie doznaje wyjątków jeśli odpowiedni akt prawny ów przewiduje.
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem będzie konsument spoza kraju, w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji i danych powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się w tym celu ze Sklepem. Wówczas przedsiębiorca spełni swój obowiązek informacyjny względem Użytkownika Konsumenta.

§ 16
PRAWA AUTORSKIE

 1. Sklep zastrzega sobie, iż wszelkie treści oraz elementy zawarte na witrynach Sklepu należą do swoich autorów oraz osób dysponujących prawami autorskimi majątkowymi, toteż nie ma zgody na wykorzystanie owych elementów przez podmioty spoza tego kręgu. W przypadku takiej woli wykorzystania jakiegokolwiek elementu korzystającego z ochrony praw autorskich, należy uzyskać odpowiednią zgodę, bądź licencję od stosownego podmiotu.
 2. Wyjątkiem będzie rozpowszechnianie wizerunku sklepu, bądź jego elementów przez Użytkowników w celach reklamowych, bądź porównawczych, w szczególności na swoich profilach portali społecznościowych, jednak z zastrzeżeniem, że Użytkownik każdorazowo zamieści stosowny link do pokazywanej witryny.

§ 17
ZMIANY REGULAMINU

 1. Sklep zastrzega iż Regulamin może ulegać zmianom, w szczególności w celu modyfikacji wynikających ze zmieniającego się prawa, bądź warunków gospodarczych. Zmiany te będą zaznaczone w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie o istotnych zmianach poinformowany e-mailowo, na adres, który podał przy zakładaniu swojego konta. W tak przygotowanej wiadomości będzie zawarta wersja PDF z aktualnym Regulaminem do pobrania.
 3. Na wyrażenie swojej zgody lub zrezygnowania z dalszego kontraktowania w postaci odstąpienia od umowy Użytkownik będzie miał 14 dni, jeśli strony będzie wiązało zobowiązanie o charakterze ciągłym, Użytkownik nie będzie musiał podejmować żadnej akcji, po upływie 14 dni nowe postanowienia Regulaminu zaczną go obowiązywać.
 4. Konieczne będzie albo zawarcie Umowy na nowych warunkach albo jej rozwiązanie w przypadku zobowiązań nieposiadających charakteru ciągłego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2018.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl